Bóng cười” – quả bóng bay được bơm vào khí N20 (Dinitơ monoxit hay nitrous oxide). Khi hít khí này vào có khả năng tác động mạnh lên hệ thần kinh gây…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment