Gây mũi: Gây số mùi là số chia hết cho 8 cộng 2. – Mỗi hoa văn cần 6 mũi đan. Hai hoa văn cách nhau 2 mũi. Hai mũi này là hai mũi đan thường. – Hàng 1: 6 mũi …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

4 Comments

  1. Mai Nguyen Reply

    Cam1 on côdã chỉ rất ranh rẻ , nhưng cô nên xem lai cái hàng thứ nhì mui đan trong video la lên màcô nói la xuống?

  2. Bạn đan bằng len 2 sợi phải ko?. Kim số mấy vậy

  3. Thanh Nguyen Reply

    cho minh hỏi đan khăn ống Nam thì đan Kiêu nào đẹp

Write A Comment