Gây mũi: Gây số mùi là số chia hết cho 8 cộng 2. – Mỗi hoa văn cần 6 mũi đan. Hai hoa văn cách nhau 2 mũi. Hai mũi này là hai mũi đan thường. – Hàng 1: 6 mũi …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

4 Comments

  1. Cam1 on côdã chỉ rất ranh rẻ , nhưng cô nên xem lai cái hàng thứ nhì mui đan trong video la lên màcô nói la xuống?

  2. Thanh Nguyen Reply

    cho minh hỏi đan khăn ống Nam thì đan Kiêu nào đẹp

Write A Comment