Cảnh giới Cực Lạc — hình ảnh động, đẹp.
Đức Nhã thực hiện.
Nguyện đem công đức nầy, cho những người thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, khi mãn báo thân nầy, đồng sanh Cực Lạc quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment