Bài Thể dục buổi sáng 9 động tác
Bài quy định Bộ Giáo dục và đào tạo- Bộ văn hóa thể thao và du lịch
1. Động tác Vươn thở.
2. Động tác tay ngực.
3. Động tác Chân.
4. Động tác Nghiêng lườn
5. Động tác Vặn Mình
6. Động tác Bụng
7. Động tác Toàn thân.
8. Động tác nhảy
9. Động tác Điều hòa

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment